Dlaczego badania marketingowe odgrywają istotną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem ?

Częścią badań rynku są badania marketingowe, które pozwalają na gromadzenie i analizowanie obiektywnych danych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Mogą stać się impulsem do szeroko zakrojonych zmian wewnątrz firmy, a co za tym idzie uzyskania przewagi konkurencyjnej. Jednak wciąż są jednym z niedocenianych elementów rozwoju firm w Polsce. Dlaczego warto przeprowadzać badania marketingowe?

Czym są badania marketingowe?

Badania marketingowe można zdefiniować jako systematyczny, obiektywny proces, który ma na celu optymalizację działań marketingowych w danym przedsiębiorstwie. Nie sprowadzają się jedynie do poznania maksymalnej akceptowalnej ceny przez konsumentów lub preferowanego smaku produktu. To znacznie więcej. Odnoszą się również do zagadnień takich jak motywy postępowania konsumentów, funkcjonowanie rynku, kanały dystrybucji, komunikacja marketingowa, oferta firmy, jak i konkurencji oraz elastyczność popytu w zależności od zmian cech danego produktu.

Zwiększenie udziałów rynkowych

Badania marketingowe mogą prowadzić do głębokich wniosków, które pozwolą zmniejszyć ryzyko podjęcia błędnych decyzji. Obecnie są niezbędnym elementem, umożliwiającym skuteczne kierowanie firmą i umacnianiem przewagi konkurencyjnej. Badania marketingowe nie są jednak domeną wyłącznie dużych i średnich przedsiębiorstw, coraz częściej korzystają z nich małe firmy, którym zależy na dynamicznym rozwoju.
Jednym z najbardziej skutecznych i najczęściej wykorzystywanych narzędzi gromadzenia danych pierwotnych jest ankieta, pozwalająca na uzyskanie od respondentów odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Do innych technik stosowanych w przedsiębiorstwach można zaliczyć indywidualny wywiad pogłębiony oraz zogniskowany wywiad grupowy. Jako że należą do badań jakościowych pozwalają na uzyskanie odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”.
Dzięki uzyskanym danym firma może podjąć kluczowe decyzje w wielu obszarach funkcjonowania firmy np. kiedy wprowadzić nową ofertę na rynek, jakie działania podjąć, aby zwiększyć sprzedaż, jakie wdrożyć modyfikacje w ofercie, z których narzędzi marketingowych korzystać, jaką liczbę produktów wytwarzać w ciągu miesiąca itd.

Uzyskanie danych o rynku i konsumentach

Badania marketingowe pozwalają przedsiębiorstwu zrozumieć rynek i odpowiednio przygotować się na nadchodzące zmiany. Pozwalają uzyskać użyteczne informacje na przykład na temat miejsc zakupu produktów lub usług, a także sposobu, w jaki inne przedsiębiorstwa wybierają dostawcę usług. Celem przeprowadzania badań marketingowych jest również prognozowanie przyszłych trendów, co pozwoli na określenie potencjału sprzedażowego danej kategorii produktowej w ciągu najbliższych kilku lat, a także jak konsumenci zareagują na podwyższenie ceny lub innowacyjny produkt. Pozostałe dane, które możemy uzyskać za pomocą badań marketingowych odnoszą się do wyjaśnienia zaobserwowanych zjawisk (dlaczego spadła sprzedaż?), poszukiwania niszy rynkowej (czy klienci mają niezdefiniowane potrzeby?), tworzenia scenariuszy rozwoju (czy miejsce otwarcia nowego oddziału przyniesie pożądany wzrost z inwestycji?).